Privacyverklaring

De Darthuizer Molen, gevestigd aan de Molenweg 1, 3956 NR Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. B&B Darthuizer Molen voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. B&B Darthuizer Molen verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze verblijfsaccommodatie en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodaties kunnen wij om (het tonen van) een legitimatiebewijs vragen. Wij nemen echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs over en maken nooit kopieën van uw legitimatiebewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
B&B Darthuizer Molen verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het reserveren en factureren van je verblijf in een van onze accommodatie en het – op verzoek van de gemeente – bijhouden van het nachtregister voor de toeristenbelasting.

Beveiliging
In ons reserveringssysteem en betaalsysteem (internetkassa) gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser. Bij voorkeur wisselen we per e-mail geen persoonsgegevens uit. In onze bevestigingsmails gebruiken we dan ook uitsluitend je naam, adres  telefoonnummer en  email, tenzij je zelf verzoekt om een bevestiging met andere gegevens daarin vermeld.
Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op onze website géén gebruik van cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Na afloop van je verblijf op `B&B Darthuizer Molen` bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
B&B Darthuizer Molen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

B&B Darthuizer Molen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Darthuizer Molen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@darthuizermolen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&B Darthuizer Molen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

B&B Darthuizer Molen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.